Interne beheerssystemen

De directie is verantwoordelijk voor het interne risicobeheersings- en controlesysteem van onze onderneming en voor de beoordeling van de effectiviteit ervan. Het systeem is gericht op beheersing van risico’s die met de bedrijfsactiviteiten en de realisatie van bedrijfsdoelstellingen samenhangen. Ook bewaakt het de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen en de consistentie van de administratieve processen.

Het kader voor risicobeheersing is in de hele Groep geïmplementeerd. De verantwoordelijkheid voor het beheerssysteem ligt primair bij de werkmaatschappijen zelf. Risicobeoordelingen zijn een integraal onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlecyclus van de onderneming, die elk jaar met de aandeelhouder wordt besproken.

Het risicobeheersings- en controlesysteem van de financiële verslaglegging is gebaseerd op de centrale richtlijn en procedures. Duidelijke boekhoudkundige regels zijn vastgelegd in het Strukton Reporting Manual en in een standaard rapportagestructuur.

Externe accountant 

Jaarlijks verricht de externe accountant controlewerkzaamheden gericht op het verstrekken van een verklaring bij de jaarrekening. De externe accountant wordt benoemd door de aandeelhouders. Zowel de aandeelhouder als de Raad van Commissarissen stelt jaarlijks in overleg met de accountant de activiteiten vast waarmee de voor de accountantsverklaring vereiste werkzaamheden worden uitgebreid. Dit kunnen specifieke risico’s, bedrijfsprocessen of locaties zijn waar de directievoorzitter of de aandeelhouder een grotere diepgang gewenst acht. Aanbevelingen uit externe controlewerkzaamheden op elk niveau worden gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen en de directie en opgevolgd door de directie.