Beschikbare kredietfaciliteiten

Wij hebben de beschikking over voldoende kredietfaciliteiten. Onze financieringsbehoefte van wordt met regelmaat geprognosticeerd en de aanwending van deze faciliteit wordt voortdurend gevolgd. In de financieringsdocumentatie zijn diverse convenanten opgenomen die vooral te maken hebben met het kasgenererend vermogen van de onderneming. Ook deze convenanten worden met een grote regelmaat getoetst. Onze investerings- en stortingsverplichtingen uit hoofde van lopende investeringsprogramma’s, projecten en pps-belangen, worden in deze financieringsbehoefte meegenomen.

Vanwege het projectmatige karakter van onze onderneming kunnen eenmalige negatieve projectresultaten zowel de financieringsbehoefte als de convenanten beïnvloeden. Dit risico wordt beperkt door een sterke sturing op procesbeheersing en door een vergroting van het aandeel van niet-projectgebonden activiteiten. Daarnaast streven wij ernaar de nettoschuld van de onderneming rmijn verder te reduceren en daarmee de leningen af te lossen.