Organisatie van de onderneming

Directie

De Groepsdirectie bestuurt de vennootschap en stelt de visie vast, evenals de daaruit voortvloeiende missie, strategie en doelstellingen van de vennootschap.

Raad van Commissarissen

Op 20 december 2017 is een afzonderlijke Raad van Commissarissen aangesteld op het niveau van Strukton Groep nv.

Belangenverstrengeling en transacties tussen verbonden partijen

De Raad van Commissarissen van Strukton Groep nv is verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en de Raad van Bestuur van Oranjewoud nv, de Raad van Commissarissen, de directie van Strukton Groep en de externe accountant anderzijds. Alle besluiten tot het aangaan van transacties, waarbij sprake is van mogelijke belangenverstrengeling met de directievoorzitter of een lid van de Raad van Commissarissen van Strukton Groep nv, die voor de onderneming en/of de directievoorzitter van materiële betekenis is, vergen de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Strukton Groep nv.

Accountant

Oranjewoud nv, het moederbedrijf van Strukton, selecteert de controlerend accountant voor de totale groep.

Betrekkingen met externe belanghebbenden

Gezien het belang en de positie van de onderneming publiceert Strukton regelmatig zijn resultaten en belangrijke gebeurtenissen via persberichten en publicaties op deze website.

Statuten en reglementen

Strukton kent verschillende reglementen die de kaders aangeven voor het functioneren van de verschillende organen en die inhoud geven aan binnen Strukton geldende regels.