Organisatie van de onderneming

Directie

De Groepsdirectie bestuurt de vennootschap en stelt de visie vast, evenals de daaruit voortvloeiende missie, strategie en doelstellingen van de vennootschap.


Raad van Commissarissen

Strukton Groep nv heeft geen eigen Raad van Commissarissen.


Belangenverstrengeling en transacties tussen verbonden partijen

De Raad van Commissarissen van Oranjewoud nv is verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en de Raad van Bestuur van Oranjewoud nv, de Raad van Commissarissen, de directie van Strukton Groep en de externe accountant anderzijds.


Accountant

Oranjewoud nv, het moederbedrijf van Strukton, selecteert de controlerend accountant voor de totale groep.


Betrekkingen met externe belanghebbenden

Gezien het belang en de positie van de onderneming publiceert Strukton regelmatig zijn resultaten en belangrijke gebeurtenissen via persberichten en publicaties op deze website.


Statuten en reglementen

Strukton kent verschillende reglementen die de kaders aangeven voor het functioneren van de verschillende organen en die inhoud geven aan binnen Strukton geldende regels.