Directie

De Groepsdirectie bestuurt de vennootschap en stelt de visie vast, evenals de daaruit voortvloeiende missie, strategie en doelstellingen van de vennootschap. De Groepsdirectie bestaat uit twee leden en de voorzitter. De directievoorzitter is eindverantwoordelijk voor de gehele onderneming.

De Groepsdirectie is verantwoordelijk voor een transparant bestuur van de onderneming. Hiertoe is een directiereglement opgesteld dat is goedgekeurd door de aandeelhouder. Bij de vervulling van haar taken richt de Groepsdirectie zich op de belangen van de vennootschap. De directievoorzitter verschaft regelmatig informatie en middelen aan de aandeelhouder en haar Raad van Commissarissen die nodig zijn voor een goede taakuitoefening. Eén keer per jaar doet de directievoorzitter verslag in de aandeelhoudersvergadering over de resultaten van het afgelopen verslagjaar.

De directies van de werkmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van de strategie van hun werkmaatschappij. De verantwoordelijkheid voor het bestuur en de dagelijkse beslissingen van de werkmaatschappijen ligt eveneens bij de statutaire directie van de werkmaatschappijen.

Benoeming en beloning van de directievoorzitter

Bij Strukton benoemt de aandeelhouder de bestuurders. De huidige voorzitter van het bestuur van de onderneming is de heer G.P. Sanderink. Hij is per 29 oktober 2010 als voorzitter aangesteld. Hij is tevens chief executive officer van Oranjewoud nv. De aandeelhouder stelt de beloning van de bestuurders vast op basis van een advies van de Raad van Commissarissen.